Pozyskanie inwestora wymaga czasu oraz dużego zaangażowania po obu stronach. Proces ten trwa zwykle około trzech miesięcy, lecz w wielu przypadkach jest to nawet pół roku.

Proces pozyskania inwestora finansowego składa się z następujących etapów:

Analiza potencjalnych projektów inwestycyjnych

W celu zgłoszenia projektu należy przesłać do funduszu teaser inwestycyjny lub formularz zgłoszenia projektu. Spośród otrzymanych zgłoszeń fundusz wybiera te, które dotyczą najciekawszych oraz najlepiej przygotowanych projektów i dochodzi do pierwszego spotkania z pomysłodawcami. Na tym etapie przeprowadzana jest ocena i weryfikacja przedstawionego projektu oraz zespołu zarządzającego i podpisywana jest umowa o zachowaniu poufności (NDA – Non Disclosure Agreement). Następnie przeprowadzana jest analiza merytoryczna i finansowa pomysłu na biznes.

Term sheet

Kolejnym krokiem jest uzgodnienie wstępnych warunków, takich jak wysokość inwestycji, wycena udziałów, termin realizacji inwestycji i podpisanie Listu Intencyjnego – tzw. Termsheet.

Badanie due diligence i zawarcie umowy

Następnie, w przypadku istniejących już podmiotów, przeprowadzane jest szczegółowe badanie finansowe oraz prawne spółki, tzw. due diligence. Jeżeli w ramach inwestycji ma dojść do powołania nowego podmiotu, ustalane są warunki zawiązania nowej spółki. Na tym etapie dochodzi do finalnej oceny projektu i identyfikacji wszystkich ryzyk związanych z inwestycją.

Inwestycja

Po zakończeniu badania due diligence następuje ostateczne zatwierdzenie decyzji o inwestycji przez komitet inwestycyjny funduszu. Na tym etapie negocjowane są ostateczne warunki inwestycji oraz zapisy w umowie. Po podpisaniu umowy inwestycyjnej eksperci funduszu ściśle współpracują z zarządem w celu monitoringu i weryfikacji przyjętej strategii. Fundusz zapewnia wsparcie doradcze, m.in. w kwestiach prawnych, finansowych oraz podatkowych.

Wyjście z inwestycji

Końcowym etapem jest proces zakończenia inwestycji. Wyjście funduszu z inwestycji może odbyć się między innymi poprzez debiut spółki na giełdzie, sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub większemu inwestorowi finansowemu, wykup menedżerski lub umorzenie udziałów.

proces pozyskania inwestora